Má to cenu? Lekce z ekonomie

04.05.2019 20:37

Má to cenu? Lekce z ekonomie

U každé ekonomické činnosti se ptáme, kdo dělá co, jakým způsobem a pro koho. Zodpovíme-li tyto čtyři základní ekonomické otázky hned na začátku, snad nám pomohou rozhodnout, zda stojí za to v nesmírném výběru tisíců českých a zahraničních publikací vytáhnout z regálu právě tuto nepatrnou knížečku.

Kdo to psal? Autorem je milovník dokonalé Ars et Scientia ekonomické vědy. Je si pokorně vědom, že plnou a věčnou krásu ekonomie nemůže nikdy do hloubky pochopit, přesto však ve snaze alespoň hrubým štětcem zachytit základní obrysy toho, co vidí, předává svou lásku k ekonomii jako nepatrný dárek čtenářům. Právě kvůli nim hledá slova a díky nim tak zpětně svému řemeslu snad také alespoň o trochu lépe rozumí.

Co? Tématem spisku je jedno z největších tajemství, které leží v srdci ekonomie: ceny. Ceny, které ve své zdánlivé banálnosti provazují mikroekonomii s makroekonomií, ekonomickou teorii od dob Aristotelových až po moderní neuroekonomii, prodejce a kupce v čase a prostoru. Jen pokud pochopíme podstatu a význam cen v hospodářství, pochopíme zároveň, proč nemůže dlouhodobě fungovat centrální plánování ekonomiky, proč je trh nejdokonalejším způsobem organizace hospodářství, proč je ekonomická teorie v souladu s mravním řádem.

Jak? Knížečkou nevelkého rozsahu, s pevně daným omezením  sto dvaceti pěti stran. Knížečkou tvořenou zpola textem, zpola originálními ilustracemi Nikoly Kalinové. Třetí publikací ze série Munice nakladatelství Munipress, jejímž smyslem je u příležitosti stého výročí Masarykovy university „nenásilným celoživotním vzděláváním šířit vědění vyučované na Masarykově universitě“.  

Pro koho je tato knížka? Je pro neekonomy, pro ony poučené laiky, kteří si do vlaku místo novin nebo detektivky berou něco z „populárně naučné“ literatury ke čtení. Chápou totiž, že biolog, chemik nebo filolog, kteří znají dokonale své jedinečné výseky světa pohledem jedinečné metody a jazyka svých věd, mohou porozumět dokonce i světu svých prvoků, ketonů či kalků lépe, pozvednou-li oči od mikroskopů, zkumavek či slovníků a nechají-li si vysvětlovat historikem, geografem, matematikem, filosofem, či ekonomem, jak vypadá náš svět jejich očima. Ve světě složitém, mnohovrstvém, světě úzkých specialistů, jsme v trvalém ohrožení slepoty fachidiotů. Slepec pak může pochopit svět, ve kterém žije, nechá-li si o něm vyprávět někým, kdo vidí.

Je však také pro ekonomy, kteří se v moderní ekonomii tolik soustředili na krásu matematických modelů, až jim z ohniska vědy vypadl člověk, kteří pod tlakem ekonomické statistiky a ekonometrie zapomínají na vztah mezi cenou
a hodnotou, kteří si potřebují čas od času připomenout, že modelový automat je pouze pomůckou pro popsání základních vztahů v hospodářství, nikoli neměnným přírodním zákonem svazujícím lidskou vůli.

Na následujících stránkách se nejprve pokusíme pochopit podstatu ceny. Podíváme se, kde se cena v hospodářství bere, jak se utváří, které jsou její funkce. V další části budeme zkoumat vztah mezi cenou a hodnotou, tedy základní vztah celého ekonomického myšlení, na nějž moderní ekonomie 20.
a 21. století pozapomněla. S cenami se pojí také věčná diskuse o spravedlivé ceně, lichvě a spravedlivé mzdě. Této polemice věnujeme třetí kapitolu. Závěrem pak budeme připraveni pochopit, proč živý organismus trhu protkaný křehkou sítí cen bude vždy fungovat dokonaleji a spravedlivěji než rigidní, nedokonalým lidským rozumem řízený centrální plán.

Prvotní myšlenku textu podnítily diskuse o trhu, ceně a hodnotě s Mons. prof. PhDr. Petrem Piťhou, CSc. a prof. Ing. Václavem Klausem, CSc. Mé poděkování dále patří Ing. Janě Bobošíkové, Ing. Janu Borgulovi, Ing. Tomáši Čadovi, prof. Ing. Jakubu Fischerovi, Ph.D., RNDr. Azize Jamborové, Janě Kratochvílové, S. M. Bc. Maxmiliáně Myslivcové, prof. Ing. Antonínu Slanému, CSc., JUDr. Jindřišce Šedové, CSc., doc. Ing. Zdeňku Tomešovi, Ph.D. a doc. Ing. Liboru Žídkovi, Ph.D. Za technickou a redakční práci děkuji také Mgr. Lence Brodecké a PhDr. Aleně Mizerové z nakladatelství Munipress a za skvělé ilustrace MgA. Nikole Kalinové.

Spisek věnuji s úctou a vděčností svým rodičům.  

V Brně 2. března 2019
Hana Lipovská

—————

Zpět