Obrana Dukova - replika

18.02.2018 22:17

Autoři dopisu "Prosba o vysvětlení" psali:

„Píšete, že "[c]elý text stojí na lži". Dopis jsme si pozorně přečetli několikrát a neobjevili jsme lež ani jednu. Rádi bychom Vás poprosili, abyste nám napsala, v čem konkrétně dopis lže. Píšete, že "[n]emá smysl vyvracet jednu očividnou lež za druhou", přesto nám napište alespoň několik konkrétních příkladů. Nechceme Vás tímto nijak napadat, bude pro nás naopak jistě přínosem, když sami zjistíme nové skutečnosti a budeme mít důvod změnit názor.“

Část mé odpovědi:

...
"Vyjděme z triviální definice lži, podle které je za „lhaní možné považovat jakékoliv chování, jehož funkcí je podat druhým falešnou informaci nebo jim upřít právo na pravdivou informaci.“ V následujícím textu ukáži, proč jsou jednotlivá tvrzení lživá.

Tvrzení 1: Autoři uvádějí, že za dobu Dominikova působení došlo k výraznému sblížení trůnu a oltáře, což dokládají větou „V listopadu 2015 Dominik Duka sloužil mši za prezidenta Miloše Zemana“.

Jak to bylo skutečně? Kardinál Duka sloužil v Lánech (nikoli v letním sídlu prezidenta, nýbrž v lánském kostele) mši svatou „za zlepšení prezidentova zdraví a za to, aby s rozmyslem reprezentoval tento stát a posiloval svornost naší společnosti“. To jsou dvě zcela rozdílné věci. Prosba za svornost, prosba za správnou službu národu, je zcela v souladu se zásadami katolické církve.

Tvrzení 2: „Příklon biskupa Dominika k nacionalismu a ke krajní pravici“

Ponechme stranou splývání slova nacionalismus se slovem nacismu, které svědčí o manipulačních dovednostech autorů. V kázání během Svatováclavské pouti v roce 2017 (na které petenti též odkazují) kardinál Duka mimo jiné řekl, že Svatý Václav

„Miloval naši zemi, náš stát, náš kontinent, starou Evropu. Muži a ženy, kteří milovali svou zemi, svůj lid, vytvořili identitu kontinentu, který žije bohatstvím nesčetných národů, jazyků a kultur sjednocených hodnotami, pro které tak jako sv. Václav byli ochotni prolít i svou krev.“

Jsou toto slova zastánce krajní pravice, šovinisty, nacionalisty? To jistě nikdo nemůže myslet vážně.

Tvrzení 3: Jednoznačné odmítnutí solidarity s uprchlíky na Svatováclavské pouti v září 2017.

V kázání samotném nebylo o uprchlících řečeno jediné slovo. Problém imigrace zazněl v intencích. Konkrétně pak bylo řečeno:

„Na přímluvu sv. Vojtěcha prosíme za vyhnance a uprchlíky. Kéž s naší pomocí najdou odvahu vrátit se do zemí svých otců, stanou se novou nadějí pro své národy a obnoví svá města, kde budou žít v míru a pokoji.“

Kde v této větě kardinál odmítl solidaritu s uprchlíky?

Tvrzení 4: Milan Badal po útoku na francouzský kostel v Saint-Étienne du Rouvray ztotožnil islám s islamismem.

Doporučuji pustit si onen slavný rozhovor na ČT 24 (od 14. minuty 35. vteřiny). V celém rozhovoru ani jednou nezazní, že islamismus rovná se islám. Není nic snazšího, než si to ověřit – jedinou snazší věcí je – stejně jak učinili autoři dopisu – převzít zkreslené a překroucené zprávy.

Tvrzení 5: Rád používá okázalé insignie moci, jezdí v honosném kočáře a předvádí se před objektivy fotoaparátů ve společnosti bohatých a mocných.

Slavný „zlatý kočár“ je zapůjčená bryčka, ve které kardinál jel spolu s ostatními představiteli církve během barokní slavnosti Navalis (k svátku Svatého Jana Nepomuckého). Jednalo se tedy o jednorázový slavnostní akt do jisté míry spojený s replikou starodávné oslavy.

Insignie nejsou osobními insigniemi člověka, ale úřadu. Ornát, kalich, prsten – to není marnivost kněze, ale v každé jednotlivosti symbol vztahu k Bohu. Kdo je vnímá pouze vnějškovitě, nemůže docenit hluboký význam každého gesta či každého pokleknutí během mše.

Bylo by zajímavé zjistit, zda autoři obdobně vyčítají rektorům své univerzity insignie akademické…

Co se fotografií týče, mám ráda Dukův výrok z roku 2010:
„Celou dobu jsem se snažil, abych nebyl na fotkách příliš vidět. Teď si budu muset na fotoaparáty a kamery zvykat.“

A k majetku a bohatství řekl dávno před zvolení Sv. Otce Františka:
„Církev tu není pro majetek...Církev potřebuje mít majetek, protože jsme lidé, k tomu, abychom měli postel, střechu nad hlavou, stůl a židli, musíme mít teplo, abychom nezmrzli, a světlo, abychom mohli číst. Dnes mi k tomu kněží řeknou, že ještě musí mít vozidlo, aby mohli farnosti objíždět.“

Jsou toto slova kněze, kterého těší luxus?

Tvrzení 6: „…velmi striktní stanovisko ohledně pastorace rozvedených a znovusezdaných katolíků“

V tomto bodě se kardinál Duka striktně drží současného učení katolické církve. Těžko může dělat cokoli jiného. Jeho názor patrně odráží následující úryvek, který spíše než o striktním stanovisku vypovídá o lidskosti a snahy nalézt pravdu a spravedlnost:

„Zároveň jsem si vědom, že jsou rozvedená manželství, kde je ta situace opravdu velmi složitá. Tyto případy však vyžadují individuální přístup, nikoli hurá řešení, která se hodí spíše na politickou scénu než do života církve.“

Tvrzení 7: „Nedávno také upřel pastorační péči komunitě LGBTQ katolíků v pražské diecézi.“

Neupřel. Podstatu problému vysvětil ve své oficiální odpovědi:

„Poskytujeme kategoriální pastoraci, to znamená vojenské kaplany, vězeňské kaplany, nemocniční kaplany i kaplany účastnící se olympijských her. Vždy se ale jedná o uzavřené komunity, které nemají žádnou jinou možnost účastnit se bohoslužby a dožadovat se duchovní pomoci.

Členové Hnutí Logos a LGBT katolíci se právem považují za plnoprávné občany České republiky i za katolické křesťany, jsou jim tedy otevřeny všechny bohoslužby při zachování základních podmínek, které vyžaduje křesťanská etika a normy kanonického práva.

V tomto duchu jsou tedy naše srdce i dveře našich kostelů vždy otevřené.“

Vážení kolegové, vidíte, že informace sepsané v onom dopise byly skutečně velmi zavádějící, velmi tendenční a velmi nepravdivé.

Celý dopis byl založen na mediálních zkratkách, které vytrhávaly výroky kardinála Duky z kontextu, překrucovaly je a stavěly do zcela jiného světla. Autoři dopisu si buď pravdu neověřili (nebo ji nehledali) – což je trestuhodné – nebo ji znali, ale ignorovali ji zcela úmyslně – což je ještě horší.

Vyčítáte mi – snad právem – ostrost mých slov. Jenže lež nelze nazývat pravdou jen proto, abychom se nedotkli něčích jemnocitu. Proti lži je nutno bojovat. Vy i já jako členové akademické obce to máme přímo v popisu práce. Mlčet tváří v tvář lži znamená spolupodílet se na lži, lhát."

—————

Zpět